DSC_0332Projekat Akademija za političke lidere/ke u BiH (Akademija) ima za cilj da obuči mlade članove/ice političkih partija i da podrži novu generaciju političara/ki koji će sarađivati u cilju unapređenja njihovih zajednica i društva u cjelini. Akademija je namijenjena aktivnim članovima/icama političkih partija, starosti između 18 i 27 godina koji imaju preporuku i podršku struktura stranke za aktivno učešće na Akademiji. Program traje jednu godinu (pripremna faza i faza obuke) i uključuje maksimalno 25 polaznika/ca.

PRAVILNIK AKADEMIJE

DSC_1261Svaki polaznik/ca mora da položi i selekcioni test koji se sastoji iz pitanja opšte kulture, poznavanja političkog sistema BiH i ekonomske i političke situacije u svijetu. Takođe, neophodno je da svaki/a polaznik/ca ima i preporuku zvaničnih struktura stranke (glavnog odbora stranke ili predsjedništva omladinskih struktura u okviru svoje političke partije). Potpisniku/ci pisane preporuke se šalje mišljenje o polazniku i procjena rada nakon završetka programa Akademije.

Od polaznika/ca Akademije se očekuje znanje engleskog jezika potrebno za razumijevanje tekstova i praćenja predavanja, da koriste internet (pretraga dokumenata i informacija putem interneta) i da redovno koriste i provjeravaju e-mail.

Kako bi uspješno završili program Akademije i dobili certifikat, polaznici/ce moraju: biti prisutni na najmanje 85% predavanja, aktivno učestvovati u diskusijama tokom modula, izvršavati svoje obaveze, prvenstveno izrade seminarskog i praktičnog rada.

Svi polaznici/ce obavezno potpisuju ugovor sa Perpetuum mobile Institutom kojim su definisana prava i obaveze. Participacija za učešće u Akademiji iznosi 300 KM po polazniku/ci i plaća se prije početka prvog modula. Navedena participacija će biti korišćena u svrhu pokrivanja troškova realizacije dijelova samog programa a navedeni segmenti se odnose na: promociju Akademije, komunikacijske troškove kao i nabavku materijala, opreme i osvježenja za učesnike/ce.

NAČIN RADA

Program Akademije je podijeljen u pet modula:

  1. Mediji, zalaganje i liderstvo
  2. Mladi u diplomatiji i evropske integracije
  3. Ljudska prava u BiH i rješavanje sukoba
  4. Mladi u BiH – Regionalna saradnja mladih
  5. Prezentacija seminarskih radova i dodjela diploma

DSC_1511Akademija omogućava sticanje vještina potrebnih za politički angažman; uključuje osnovna teoretska znanja o temama obuhvaćenim modulima; osim teoretskog, polaznici/ce imaju i praktični dio u vezi sa temom obrađenom tokom svakog modula; praktični interaktivni rad sa polaznicima/cama, koji poslije Akademije mogu svoja znanja praktično iskoristiti u svom političkom angažmanu; omogućava polaznicima/cama da se upoznaju sa aktuelnim informacijama od kompetentnih predavača/ica.

Perpetuum mobile je potpisao Protokol o saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srpske 17. marta 2011. godine za realizaciju modula i praktičnog rada.